Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tống Đậu Thất - Vương Xương Linh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.


送竇七 Tống Đậu Thất
王昌齡 Vương Xương Linh

清江月色傍林秋,波上熒熒望一舟。
鄂渚輕帆須早發,江邊明月為君留。

Thanh giang nguyệt sắc bạng lâm thu,
Ba thượng huỳnh huỳnh vọng nhất chu.
Ngạc chử khinh phàm tu tảo phát,
Giang biên minh nguyệt vị quân lưu.

Dịch thơ :

Tiễn Đậu Thất

Hàng thu ngả bóng nước trăng khơi,
Lấp nhấp thuyền ai nhịp sóng ngời.
Bãi Ngạc buồm giong chờ chuyến sớm,
Bên sông trăng tỏ níu chân người.